Material këshillues për fermerët: Përkujdesja ndaj tokës në pemishte


                        Mbajtja dhe përkujdesja ndaj tokës në pemishte ka rendësi për zhvillimin e bimëve dhe ruajtjen në përmirësimin e pjellorisë dhe cilësive fizike të tokës. Me mirëmbajtjen e tokës në pemishte arrihet ruajtja e lagështisë, eliminimin e konkurrencës së mundshme nga barërat e këqija dhe krijimin e një […]


PRAKTIKAT E MIRA PËR PËRGATITJEN E MBJELLJËS NË SERRA


Prodhimtaria e integruar bujqësore është sistem që merret me prodhimin e ushqimit me cilësi të lartë, duke i shfrytëzuar burimet natyrore dhe mekanizmmat tjerë rregullues. Kriteret e tilla kanë të bëjnë me zvoglimin e përdorimit të produkteve që bëjnë ndotjen e ambientit   Çfarë duhet të bëni gjatë kësaj kohe? Duhet te siguroni mbulesë për bimët, […]


Gëlqerosja e pemëve


Gëlqerosja e pemëve është një traditë që ështe ruajtur me arsye gjer në ditët e sotme. Përvec anës estetike, gëlqerosja ka një rol të rëndësishëm mbrojtës tek pemët. Gëlqerja e shuar është një baktermbytës edhe këpurdhvrasës i mrekullueshëm. Ngjashëm sikur me rrobat tona është edhe me pemët. Ngjyra e bardhë reflekton dritën e diellit duke […]


VENDOSJA E ÇMIMIT PËR PRODUKTET TUAJA


Synimi parësor i pothuaj të gjithë bizneseve është të krijojnë fitim. Eksitojnë faktorë të shumtë të cilët ndikojnë në përfitueshmërinë e një biznesi siç është menaxhimi, vendi, kostoja e punës, cilësia e produktit dhe e shërbimit, kërkesa dhe konkurrenca në treg. Në sistemin tonë të sipërmarrjes së lirë e drejta për të vendosur një çmim […]


ANALIZA E TREGUT TË DREDHËZËS


Sipas të dhënave të Agjencionit të Statistikave të Kosovës në vitin 2013 në Kosovë janë mbjellur 148 ha me dredhëz. Sipërfaqja e mbjellur në vitin 2013 përfaqëson njëherit edhe sipërfaqen më të madhe të kultivuar me dredhëz në periudhën ’09-’13. Në këtë periudhë mesatarisht 0.9% e sipërfaqes së përgjithshme të mbjellur me fruta ka qenë […]


PËRPUNIMI SHTËPIAK I MOLLËS


Nё aspektin e përpunimit, molla mund tё përpunohet nё mёnyrё industriale dhe shtëpiake. Mёnyra shtëpiake e përpunimit i jep mundësi fermerëve qё t’i zvogëlojnё humbjet sa mё shumё dhe t’i rrisin tё ardhurat pёr njësi tё sipёrfaqёs gjatё prodhimit tё mollëve si dhe tё zgjasё afatin e përdorimit tё produkteve tё mollёs. Pёr tё pasё […]


NGRITJA DHE MIRËMBAJTJA E PEMISHTES DERI NË FRYTË-DHËNIE TË PLOTË


Për investime në degën e pemëtarisë nevojitet të përpilohet projekti/elaborati investiv, pasi që gabimet e bëra gjatë ngritjes vështirë se do të evitohen në etapat e me vonshme, ose edhe evitimi i tyre nuk do të ia vlente për shkak të shpenzimeve të larta që do të bëheshin. Projekti kryesor për ngritjen e një pemishte […]


PROGRAM PER MENAXHIMIN E INTEGRUAR TE ZJARRIT BAKTERIALPërzhitja e luleve të dardhësZjarri bakterial ne pemet frutore  • 1
  • 2
Keshilla Bujqesore

Keshilla Bujqesore