Metodat për Kontrollin e Urithit


    Urithi mund të bëjë dëme në kopshte/oborre/ dhe kullota, jo pse hanë çdo gjë nga bimët, ata zakonisht ushqehen me krimba/larva , duke formuar tunele me grumbuj të dheut që janë përdorur shpesh nga dëmtuesit tjerë si shtrofulla. Urithët për pjesën më të madhe janë te pa dëmshëm për kulturat bujqësore. Janë disa […]


Rëndësia e analizës të tokes për testime agrokimike


Rëndësia e analizës të tokes për testime agrokimike konsiston: • Në përdorimin racional të plehrave kimike në lloj dhe sasi. • Në ndërmarrjen e masave përmirësuese për tokat me probleme,si reaksioni i tokës dhe kripëzim. • Në arritjen e efekteve më larta të plehrave në rendimente të kulturave bujqësore. • Në sigurimin e informatave të […]


Rëndësia e testimit të farërave dhe ngastrat kontrolluese


                  Testimi i farës ka një  rëndësi  të  madhe ekonomike, përmes testimit të farës bëhet i mundur evitimi i kostove të panevojshme për shumëzimin e farës, arsyeja është se testimi i farërave në mënyrë direkt me anë të mostrave të analizuara (testuar) arrihet ti shmang mashtrimit që mund të ndodhin në përpunimin e farës. […]


Sistemi i ujitjes me pika


Kjo mënyrë ujitjeje, është forma më e përsosur, e cila aplikohet në të gjithë kulturat bujqësore si: Në perimore (kushtet e fushes dhe te mjediseve te mbrojtura), në frutikulture, në vreshtari, në lultari , në ullishtari, në kulturat e drithrave dhe ato industriale etj  AVANTAZHET: *Ujitet në cdo orë të ditës, pa krijuar asnjë shqetësim […]


Keshilla Bujqesore

Keshilla Bujqesore