INFORMATË

Te nderuar fermerë, përfaqësues te bizneseve bujqësore rurale, dhe përfaqësues te ekonomive familjare te Kosovës,

Ju informojmë se është shpall thirrja për aplikim për grande ne pesë (5) masat e Programit për Bujqësi dhe Zhvillim rural te Kosovës 2019.

Siç e dini ne kuadër te MBPZHR-ës është Departamenti i shërbimeve këshillimorë për bujqësi dhe zhvillim rural, andaj ju informojmë qe
ne secilën komune kemi Qendrat Informative Komunale Këshilluese për Bujqësi (QIKK). Ju mund te drejtoheni ne këto qendra për te marr informata shtese dhe përkrahjen ne mbushjen e aplikacioneve, konsultime për biznes plane dhe kompletim te dokumenteve.

Ne secilën komune janë zyrtarët për shërbime këshilluese ne kuadër te drjetorateve te bujqësie, andaj ju ftojmë qe për gjerat qe u ceken me lart te drejtoheni ne këto zyre pa hezitim.

Ne webfaqen e agjencinë për zhvillimin e bujqësisë po ashtu edhe ne keshillabujqesore.com gjeni thirrjen për aplikim si dhe dokumentet përcjellëse te programit dhe masat qe mund te aplikoni.

2019_05_22_083047_Thirrje_per_Aplikim

Me respekt
Zyra për informim pran DSHKT

Posted in BALLINA.