Thirrje për aplikim për Fermerët dhe Ekonomitë Bujqsore të Republikës së Kosovës


2019_05_22_083047_Thirrje_per_Aplikim 2019_05_22_090137_Model_per_pergatitjen_e_Projekt_Propozim_per_nenmasen_3024_Zhvillimi_i_turizmit_rural 2019_05_22_090159_Model_per_Projekt-_Propozim_-_Masa_302 2019_05_22_090254_Model_-_Planit_te_Biznesit_-_Masa_302 2019_05_22_090507_Model_-_Plan_Biznesi_-_Masa_103 2019_05_22_090539_Modeli_-_Projekt_Propozimi_-_Masa_101 2019_05_22_090613_Model_-_Biznes_Plan_-_Masa_101 2019_05_22_095357_Numri_i_vendeve_te_reja_te_punes_varesisht_nga_kapaciteti_prodhues_i_cili_do_te_realizohet_me_projektin_e_parapare_me_aplikacion 2019_05_23_083545_Pjesa_financiare-_Masa_101 2019_05_23_083740_Pjesa_financiare-_Masa_103 2019_05_23_083947_Pjesa_financiare-_Masa_302


Pse duhet të rinjtë të aplikojnë për grante në Ministrinë e Bujqësisë?


Masa 302 – Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve, është një prej mundësive shumë të mira për hapjen e bizneseve të vogla në zonat malore dhe rurale dhe atë me mbështetje të madhe nga shteti. Kryesisht kjo masë ku ju mund të merrni grante nga Ministria e Bujqësisë përfshinë hapjen e bizneseve që kanë […]


Hapat e rëndësishëm që duhet ndjekur kur të aplikoni për grante të MBPZHR-së


Grantet e MBPZHR-së janë një mundësi shumë e mirë për të filluar një biznes në bujqësi apo për të zhvilluar ekzistuesin. Për vitin 2016 thirrjet hapen së shpejti. Aty keni mundësi të shumta, nga ngritja e pemishteve, stallave për lopë qumështore, dhe majmëri të viçave, serrave, ngritje të fabrikave për rritjen e brojlerëve, pastaj përpunim […]


Keshilla Bujqesore

Keshilla Bujqesore