tokajone1592015040915

Pse duhet të rinjtë të aplikojnë për grante në Ministrinë e Bujqësisë?


Masa 302 – Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve, është një prej mundësive shumë të mira për hapjen e bizneseve të vogla në zonat malore dhe rurale dhe atë me mbështetje të madhe nga shteti. Kryesisht kjo masë ku ju mund të merrni grante nga Ministria e Bujqësisë përfshinë hapjen e bizneseve që kanë […]


tokajone1712015040915

Hapat e rëndësishëm që duhet ndjekur kur të aplikoni për grante të MBPZHR-së


Grantet e MBPZHR-së janë një mundësi shumë e mirë për të filluar një biznes në bujqësi apo për të zhvilluar ekzistuesin. Për vitin 2016 thirrjet hapen së shpejti. Aty keni mundësi të shumta, nga ngritja e pemishteve, stallave për lopë qumështore, dhe majmëri të viçave, serrave, ngritje të fabrikave për rritjen e brojlerëve, pastaj përpunim […]


Keshilla Bujqesore

Keshilla Bujqesore