DIVERSIFIKIMI RURAL APO SHUMËLLOJËSIA E FERMES


Shumëllojësia e fermës është një mënyrë e degëzimit nga aktivitetet tradicionale bujqësore dhe fillim me ndërmarrjet e reja gjeneruese të te ardhurave. Lloji i ndërmarrjes mund të ndryshojë gjerësisht dhe janë hapur biznese të reja në agro-turizëm, në prodhime të veçanta apo blegtori, në shërbime apo sektorë përpunues sikurse edhe në ndërmarrjet vlerë-shtuese. Fermerët, anëtarët […]


Udhëzuesi Praktik 3 Vlerësimi i diversifikimit të fermësUdhëzuesi Praktik 2 Diversifikimi i fermësKeshilla Bujqesore

Keshilla Bujqesore