Shërbimi për Këshillëdhënie dhe Përkrahje Rurale e përkrah rritjen e qëndrueshme të produktivitetit në sektorin e bujqësisë ...

Fermerët, natyrisht, dëshirojnë një sërë shërbimesh nga një shërbim këshillues dhe përkrahës.

Përfituesit e synuar të SHK-së janë komunitetet rurale në Kosovë që mund të kategorizohen si:a) Fermerë të vegjël: fermerët që aktualisht nuk kanë të ardhura të kënaqshme nga bujqësia ...

Shërbimet këshillimore bujqësore rurale në Kosovë ofrohen përmes DSHKT, komunave dhe një rrjeti organizatash publike dhe private, përfshirë OJQ-të, shoqatat e fermerëve, etj.

Strategjia për SHK-në është përgatitur me përkrahjen e projektit SASS në bashkëpunim të ngushtë dhe me këshillëdhënie ekstenzive nga partnerët në kuadër të Ministrisë...