Rëndësia e analizës të tokes për testime agrokimike

  1. Rëndësia e analizës të tokes për testime agrokimike konsiston:

• Në përdorimin racional të plehrave kimike në lloj dhe sasi.

• Në ndërmarrjen e masave përmirësuese për tokat me probleme,si reaksioni i tokës dhe kripëzim.

• Në arritjen e efekteve më larta të plehrave në rendimente të kulturave bujqësore.

• Në sigurimin e informatave të nevojshme për marrjen e vendimeve për mbledhjen e kulturave të ndryshme në tokat e analizuara.

II. Rëndësia e marrjes së mostrës

• Mostra e marrë për testim duhet të përfaqësoj sa më realisht shpërfaqjen tokësore të testuar

• Në përzgjedhjen e pikave për marrje të mostrave të dheut duhet të merret parasysh përveç sipërfaqes së tokës edhe vlerësimi i uniformitetit ( joiniformiteti) të sipërfaqes testuese( mikrorelefi, tekstura , ngjyra e tokës etj)

• Duhet shmangur marrja e mostrave afër sipërfaqeve me mbeturina të shtazëve (grumbuj të plehrave), mbeturinat e bimëve(kashta, prodhimet pas korrjeve etj ), mbeturinat e ndryshme të anvisnisë.

 

Per me shume lexojeni broshuren e plote KETU

Posted in BALLINA, Mbrojtja/ujitja.