Përforcimi i shërbimit për këshillëdhënie dhe përkrahje’ (SASS) është projekt i financuar nga Bashkësia Evropiane dhe i menaxhuar nga Agjensia Evropiane për Rindërtim (AER). Ky projekt ka filluar në nëntor të vitit 2003 dhe do të zgjasë dy vjet.

Projekti SASS përkrah ministrinë e Kosovës për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural (MBPZHR-në) në identifikimin e qasjeve përkatëse për zhvillim rural dhe ndihmon komunitetet që mirren me bujqësi të ndërtojnë anët e tyre të forta, të realizojnë potencialin e tyre dhe të mbështesin shërbimin për këshillëdhënie dhe ekstenzion.

 

PLANI

Qëllimet e politikës së MBPZHR-së për sektorin rural nënvizojnë nevojën për të shikuar përtej...

TEMA

Projekti SASS është i ngarkuar me forcimin dhe ndërtimin e kapacitetit të Shërbimit Këshillues në kuadër të MBPZHR-së

Ekipi i projektit SASS

rojekti i BE-së, SASS, ka të punësuar ekipin ndërkombëtar dhe atë vendor dhe menaxhohet  ...