3004 – U.A.nr.13.2015 per kushtet dhe procedurat e punes she Sh. K. te personit juridik qe ofron Sh.K. ne B. dhe Zh.R.

3003 – U.A.nr. 12.2015 per formen dhe permbajtjen e planit vjetor te trajnimit per keshilltare per B. dhe Zh. R.

3002 – U.A.nr. 11.2015 per permberjen punen dhe autorizimet e komisionit per mbikqyrjen e Sh.K. per B. dhe Zh.R.

2999 – A.I. nr. 08.2015 on Licensing of Legal Person

2998 – U.A.nr.07.2015 për formën përmbajtjën dhe procedurat e dhënjes së provimit profesional dhe certifikates për këshilltarë për B. dhe Zh.R.

818 – U A nr 07 2014 - për SHK Plotësim ndryshim

Ligji për shërbime këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural

Udhëzim Administrativ SHK 1138 – U.A. nr.05.2013