Drejtori:
Hysni Thaçi,
hysni.thaqi@rks-gov.net;
tel . ctx. 38-513;  044/786 820

Divizioni i Shërbimeve Teknike:
Shef i divizionit, Hasan Sejfijaj,
hasan.sejfijaj@rks-gov.net;
tel ctx. 38-463; 044/317 035

Divizioni i Shërbimeve Fushore të Ekstenzionit: shef i divizionit,
Shaban Dreshaj,
shaban.dreshaj@rks-gov.net;
tel. ctx. 38-635;    044/220 172.

Divizioni për Informim, Bashkëpunim, Monitorim dhe Trajnim:
Shef i divizionit, Tahir Halitaj,
tahir.halitaj@rks-gov.net;
tel. ctx. 38-426 ; 044/138 494