Na osnovu Zakona o savetodavnim uslugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Br.04/L-74 (Službeni list Republike...
Bazuar në Ligjin për Shërbime Këshilluese në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nr. 04/L-74/ (Gazeta Zyrtare...
Departamenti i Shërbimeve Këshilluese Teknike shpall: Thirrje për Aplikim për certifikim të këshilltarëve për Bujqësi...
Programi i USAID-it Zhvillimi Bujqësor dhe Mundësitë Rurale (AGRO) së bashku me Ministrinë e Bujqësisë,...
Departamenti i Shërbimeve Këshilluese Teknike shpall: Thirrje për Aplikim për certifikim të këshilltarëve për Bujqësi...
Te nderuar fermerë, përfaqësues te bizneseve bujqësore rurale, dhe përfaqësues te ekonomive familjare te Kosovës,...