Na osnovu Zakona o savetodavnim uslugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Br.04/L-74 (Službeni list Republike Kosovo Br.04/19. Marta 2012), kao i Administrativno uputstvo 07/2015, član 5 javno objavljivanje, MPŠRR-a, sa Br.Protokola 2998, od dt.06.11.2015. O obliku, sadržaju i procedurama za polaganje stručnog ispita i sertifikata za savetnika za poljoprivredu i ruralni razvoj,

Pozivamo na apliciranje sve zainteresovane da budu sertifikovani za savetnika za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Zainteresovani kandidati za sertificiranje savetnika za poljoprivredu i ruralni razvoj moraju ispuniti kriterijume iz člana 6. Administrativnog uputstva 07/2015, kao sto su:

Zainteresovani kandidati moraju da ispunjavaju ove kriterijume:

1. Da imaju univerzitetsku diplomu sledecih Fakulteta: Poljoprivredni, Veterinarski, Agro-ekonomski i Šumarski fakultet;
2. Dokaz najmanje jednu (1) godina radnog iskustva u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
3. Dokaz da nije pod istragom.

Za mesto gde će se obuka održati bilete obavesteni na vreme nakon što budete obavesteni da je vas zahtev primljen. Predvidjena obuka ima 5 modula u trajanju od 10 dana.

Nakon pregleda prijava Komisije za procenu i sertifikovanje savetnika, koja je formirana odlukom Generalnog sekretara, kandidati koji ispunjavaju kriterijume za prijavu biće detaljnije obavešteni o održavanju obuka.

Poziv za aplikaciju otvoren je od dana 22.01.2021 do 23.02.2021.

Obrazac za aplikaciju možete dobiti u kancelarijama Administracuije u Ministarstvu Poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Ul. "Ukshin Hoti" bivša zgrada ;Ramiz Sadiku, Br.120 10000 Priština, sprat VI, ili ga možete preuzeti sa web stranice MPŠRR, www.mbpzhr-ks.net i web stranica www.keshillabujqesore.com .

Nakon popunjavanja i kompletiranja tražene dokumentacije, aplikacije se podnose u kancelariji Arhive na gore pomenutoj adresi.

Za bilo kakve nejasnoće možete nas kontaktirati putem e-maila i telefona.

Tel : 038 20038426 / mob. 044 138 494
E-mali: tahir.halitaj@rks-gov.net
E-mali: sami.N.osamni@rks-gov.net

Spremni da saznate više?

OBRAZAC APLICIRANJA ZA SERTIFIKOVANJE SAVETNIKA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ